ทำอย่างไรเมื่อต้องการขอสินเชื่อบ้าน

ทำอย่างไรเมื่อต้องการขอสินเชื่อบ้าน

ถ้าเราอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง อย่าให้เป็นเพียงความฝันอีกต่อไป เรามาเตรียมเอกสารในการยื่นขอสินเชื่อบ้านให้พร้อมกันก่อนดีกว่า ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้คุณผ่านเกณฑ์ในการขอสินเชื่อบ้านกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินได้ต่างๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเตรียมเอกสารให้พร้อมในการขอสินเชื่อบ้าน จะต้องประกอบไปด้วยเอกสารอะไรบ้าง เพื่อให้การขอสินเชื่อบ้านของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ และหากมีผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
 

การเตรียมเอกสารเบื้องต้นก่อนขอสินเชื่อบ้าน

1.  เอกสารส่วนบุคคล

1.1   สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

1.2   สำเนาทะเบียนบ้าน

1.3   สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

1.4   สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

1.5   สำเนาใบมรณะบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

1.6   กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน

 

2.  เอกสารแสดงรายได้

2.1   กรณีบุคคลธรรมดามีรายได้ประจำ

–  สลิปเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)

–  สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

2.2   กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

–  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและใบทะเบียนการค้า

–  สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและของผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน

–  สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

–  หลักฐานแสดงการเสียภาษี หรืองบการเงินปีล่าสุด

–  หนังสือทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์

 

3.  เอกสารหลักทรัพย์

3.1    เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (สำเนาเท่าฉบับจริง)

3.2    ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่างเช่น

–  สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13)

–  หนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14)

3.3   สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ / เงินมัดจำ (ถ้ามี)

3.4   แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

 

** หมายเหตุ : เอกสารข้างต้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆที่เราจะทำการขอสินเชื่อ

 

 

Comments

comments